SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
6
2
9
Hội thành viên và Tổ chức liên kết Thứ Ba, 12/08/2014, 09:50

Hội Khoa học Lịch sử

Chủ tịch: Huỳnh Văn Đảm
Phó Chủ tịch: Huỳnh Kim Gia

Tổng Hội viên: 280

CHỨC NĂNG

- Tuyên truyền mục đích của Hội.

- Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội

- Bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Hội và hội viên.

- Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì các lợi ích chung của Hội. 

- Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo qui định của Pháp luật.

- Tư vấn, phản biện các vấn đề thuộc phạm vi hoạt động của Hội theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân.

- Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo qui định của pháp luật. kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và lĩnh vực Hội hoạt động.

- Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.

- Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo qui định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

- Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngòai nước theo qui định của pháp luật.

NHIỆM VỤ

- Tập hợp những cá nhân hoạt động trong các ngành khoa học lịch sử và những ngành có liên quan mật thiết nhằm tăng cường sự đoàn kết. Giúp đỡ hội viên trong việc nghiên cứu, học tập, phổ biến và cập nhật thông tin để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác, góp phần đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn ngành sử học. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên

- Tư vấn, phản biện và giám định về khoa học lịch sử cho các cơ quan Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, các tổ chức khác theo yêu cầu.

- Phổ biến các kiến thức lịch sử trong nhân dân.

- Xuất bản tập san khoa học lịch sử và các công trình nghiên cứu khoa học của hội viên. Động viên quần chúng nhân dân tham gia công tác sưu tầm, bảo quản, bảo vệ tài liệu lịch sử, di tích, di vật lịch sử; tham gia nghiên cứu và biên soạn lịch sử địa phương, lịch sử các ngành.

- Kiến nghị, đề đạt với Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, những chủ trương, biện pháp nhằm phát triển khoa học lịch sử.

- Hợp tác với các nhà sử học trong nước để trao đổi tài liệu về lịch sử, về kinh nghiệm nghiên cứu theo quy định của Pháp luật.

 


Số lượt người xem: 860 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Danh sách các Hội

 

 CMS - Tin đọc nhiều nhất