SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
2
3
6
1
8
Hội thành viên và Tổ chức liên kết Thứ Ba, 12/08/2014, 07:55

Hội Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng

Chủ tịch: Phan Văn Sáu
Phó Chủ tịch: Ngô Hồng Hải

Tổng Hội viên: 171

CHỨC NĂNG

- Tổ chức triển khai thực hiện Điều lệ Hội đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tuyên truyền tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội.

- Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội, hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của hội và quy định pháp luật hiện hành.

- Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các thành viên, hội viên vì mục đích chung của Hội; thực hiện việc hoà giải tranh chấp trong nội bộ Hội (nếu có).

- Cung cấp các thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

- Được tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và lĩnh vực Hội hoạt động.

- Được quyền thu hội phí của hội viên và được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động đối với những nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do cơ quan có thầm quyền giao.

- Khen thưởng và đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng cho tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực cho việc tổ chức thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

NHIỆM VỤ

- Đoàn kết, tập hợp hội viên nhằm đẩy mạnh hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hướng dẫn, đào tạo nâng cao nhận thức về kiến thức pháp luật và tiêu dùng cho người tiêu dùng và hội viên, góp phần xây dựng ý thức tiêu dùng trong cộng đồng. Hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng khi có yêu cầu; đại diện người tiêu dùng khởi kiện hoặc tự mình khởi kiện vì lợi ích cộng đồng theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông tin về hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.

- Độc lập khảo sát, thử nghiệm, công bố kết quả khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hoá, dịch vụ do mình thực hiện, thông tin, cảnh báo cho người tiêu dùng về hàng hoá, dịch vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thông tin, cảnh báo của mình, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tham gia xây dựng pháp luật, chủ trương, chính sách, phương hướng, kế hoạch và biện pháp về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Thực hiện nhiệm vụ gắn với nhiệm vụ của Nhà nước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Hội chịu sự quản lý nhà nước của Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan.

- Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến việc tổ chức, hoạt động của Hội và sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc tuân thủ pháp luật. Thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo kết quả hoạt động của Hội theo quy định.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.

 


Số lượt người xem: 893 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

 Danh sách các Hội

 

 CMS - Tin đọc nhiều nhất