SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
6
5
6
5
0

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu (gọi tắt là Liên hiệp Hội tỉnh Bạc Liêu), là tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Bạc Liêu, là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Đại hội Đại biểu Liên hiệp Hội thông qua và UBND tỉnh phê duyệt.  

 

1. Vận động, tập hợp, đoàn kết, phát huy tiềm năng, trí tuệ đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh, ngoài tỉnh thông qua việc điều hòa, phối hợp hoạt động của các hội thành viên.    

2. Làm đầu mối, đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và Hội thành viên; hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội các đề tài, dự án, công trình khoa học, kinh tế - xã hội của tỉnh (tự đề xuất, hoặc đặt yêu cầu với cơ quan chức năng).

 NHIỆM VỤ

Thực hiện nhiệm vụ thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, thực hiện nhiệm vụ nhà nước gắn với mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.

- Xem chi tiết Quy chế hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu.

- Xem chi tiết Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu lần thứ III, nhiệm kỳ (2013-2018)