Liên kết web

 

 
 
 
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Học tập TT HCM
Thứ năm, 06/02/2020, 15:55
Màu chữ Cỡ chữ
TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ TĂNG CƯỜNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất. Người đã để lại cho toàn Đảng ta, dân tộc ta một di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách vô cùng quý giá. Trong đó, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một cống hiến đặc sắc của Người cả về lý luận cũng như thực tiễn đối với cách mạng Việt Nam, là nguộn đuốc soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến hành công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm cho vị thế, uy tín Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế, cộng đồng thế giới, bè bạn năm Châu ngưỡng mộ, tín nhiệm bầu Việt Nam vào những vị trí lãnh đạo của nhiều tổ chức quan trọng của quốc tế, của Liên Hiệp quốc và của khu vực.

 

Có được những thành tựu quan trọng đó, chính là nhờ Đảng ta, nhân dân ta đã vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc vào tình hình thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề sống còn, là một trong những nhân tố quan trọng nhất, đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Người đã nêu ra những luận điểm có tính chất chân lý: Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi. Luận điểm này xuất phát từ nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, từ truyền thống dân tộc, từ thực tiễn cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, Đảng lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, nhưng cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân, của cả dân tộc chứ không phải là công việc riêng của một người, một nhóm người, cũng không phải là việc riêng của Đảng. Đảng lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh tự giải phóng và xây dựng xã hội mới do mình làm chủ. Sự nghiệp ấy chỉ có thể thực hiện được bằng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thành công, đó là bài học xương máu, vô cũng quý báu của dân tộc ta, nhân dân ta, được rút ra từ vị ngọt của thành công, vị đắng của thất bại. Bài học ấy được củng cố và phát triển qua hàng ngàn năm đấu tranh kiên cướng bất khuất của ông cha ta trong quá trình dựng nước và giữ nước, tạo thành truyền thống bền vững, thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tấm lòng của mỗi người con đất Việt.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng bào các dân tộc. Ảnh: T.L

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”. Đây là sự tổng kết lịch sử, nhấn mạnh vai trò của đoàn kết; không có sức mạnh nào bằng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, càng đoàn kết càng thành công, đại đoàn kết đưa đến đại thành công. Chính vì lẽ đó, đoàn kết càng phải thực hiện rộng rãi, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong nhân dân và đoàn kết quốc tế. Chỉ có như thế mới thực sự là sức mạnh vô địch, là nguồn gốc của mọi thắng lợi.

Vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc được Bác Hồ đề cập rất nhiều trong các tác phẩm của Người. Theo các nhà nghiên cứu thì từ năm 1924 đến năm 1969, trong số 1.056 bài viết của mình có trên 405 bài Bác viết về vấn đề đại đoàn kết. Cụm từ “đoàn kết” được Người nhắc đi, nhắc lại trên 2.000 lần trong 12 tập của của Bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập. Riêng trong bài diễn văn kỷ niệm Quốc khánh vào năm 1957 Bác đã đề cập cụm từ “đoàn kết” 19 lần. Rõ ràng, vấn đề TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc đại đoàn kết toàn dân tộc được Hồ Chí Minh khẳng định là một vấn đề có ý nghĩa chiến lược, nó nhất quán xuyên suốt trong tư tưởng cũng như trong hành động thực tiễn của Người. Đó là chiến lược tập hợp mọi lực lượng nhằm tạo nên sức mạnh to lớn của toàn dân về vật chất, trí tuệ, ý chí, nghị lực và tinh thần trong cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Nhìn lại lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh ra đời 1930 cho đến nay chúng ta đều nhận thấy rằng, nhờ sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết mà dân tộc đã liên tiếp đánh thắng mọi kẻ thù, đã làm cuộc Cách mạng tháng Tám thành công, phá tan xiềng xích nô lệ của Thực dân Pháp và phát xít Nhật, lật đỗ chế độ phong kiến tồn tại hàng ngàn năm trên đất nước ta, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Nhờ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đưa miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cũng nhờ sức mạnh của tinh thần đoàn kết, tất cả một lòng vì lý tưởng cách mạng: Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Nhân dân ta thực hiện lời dạy của Bác Hồ “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào” kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhờ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đối mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 Ảnh: TG

 

Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc, trong thời gian qua, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện nay, đất nước ta đang đứng trước những thuận lợi, thời cơ lớn nhưng đan xen nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ. Hơn bao giờ hết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương, quan điểm của Đảng ta về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là vô cùng cần thiết để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.

 

Lâm Hồ Sỹ

Nguồn: Bản tin Trí thức Bạc Liêu số Xuân Canh Tý  – 2020

Số lượt xem: 256

 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 37C, đường Bà Triệu, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  02913. 826101 - Fax: 02913.826101 - Email: lhhkhktbl@gmail.com