Liên kết web

 
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null THÔNG BÁO THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) LẦN THỨ VII - NĂM 2022

Thông báo
Thứ hai, 04/04/2022, 09:19
Màu chữ Cỡ chữ
THÔNG BÁO THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) LẦN THỨ VII - NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 59-KH/BTCTW, ngày 28 tháng 2 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022 và Công văn số 401/CV/TU, ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc phát động tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu kêu gọi tất cả cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của đơn vị tích cực tuyên truyền và tham gia Giải báo chí nêu trên, với các nội dung cụ thể sau:

1. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tìm hiểu về mục đích, yêu cầu, nội dung, tích cực hưởng ứng và có nhiều tác phẩm tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022 do Ban Tổ chức Trung ương phát động.

2. Tuyên truyền về những kết quả đạt được, cách làm mới, việc làm sáng tạo, có hiệu quả trong triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng trong công tác xây dựng Đảng; tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiến quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong bối cảnh chịu nhiều tác động tiêu cực bởi Covid - 19. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trí khóa XII; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”. Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; thắc chặt hơn nữ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

3. Quan tâm những vấn đề mới, mô hình sáng tạo, những kết quả nổi bật và khó khăn đang đặt ra trong công tác xây dựng Đảng để các tác giả bám sát thực tiễn tham gia giám sát; đồng thời phát hiện những vấn đề tích cực, xã hội quan tâm, có sức lan tỏa cao để phản ánh, đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, viên chức và nhân viên trong việc sáng tác các tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng và góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.

                                                                                                      TP       

Số lượt xem: 1570

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 154, đường Hòa Bình, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  02913. 826101 - Fax: 02913.826101 - Email: lhhkhktbl@gmail.com