Liên kết web

 

 
 
 
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH VỀ ĐẠO ĐỨC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Học tập TT HCM
Thứ hai, 03/08/2020, 17:00
Màu chữ Cỡ chữ
XÂY DỰNG ĐẢNG VỮNG MẠNH VỀ ĐẠO ĐỨC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, nhờ đó Đảng mới trong sạch, vững mạnh. Ðạo đức của Ðảng chính là nền tảng tinh thần vô giá, góp phần rất quan trọng để Ðảng ta khẳng định vị trí, vai trò của mình đối với nhân dân, đối với đất nước. Vì vậy, xây dựng Đảng vững mạnh về đạo đức là nội dung vô cùng quan trọng, được Người luôn quan tâm và yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên phải rèn luyện đạo đức cách mạng trong sáng. Đại hội XII của Đảng đã đưa “đạo đức” cùng với “chính trị, tư tưởng và tổ chức” cấu thành mục tiêu xây dựng Đảng. Hiện nay, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tiên phong, gương mẫu; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực đang làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng; đặc biệt là trong thời gian đang diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thì việc xây dựng Đảng vững mạnh về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh lại càng trở nên cấp thiết.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đến công tác cán bộ. Ảnh: T.L

 

Công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh gồm: Xây dựng Đảng về chính trị; xây dựng Đảng về tư tưởng; xây dựng Đảng về tổ chức; xây dựng Đảng về đạo đức. Trong đó, xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng cái nền gốc tinh thần vững chắc của Đảng và sức mạnh nội sinh của cách mạng.

 

Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947), Người nhấn mạnh, “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Trong tác phẩm Đạo đức cách mạng (1958), Người xác định: “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”; theo đó Bác chỉ rõ: “Nói tóm tắt, thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất”. Trong Di chúc, Người căn dặn: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Xây dựng Đảng về đạo đức là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, giáo dục và tu dưỡng tốt hơn, hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, đặc biệt là giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng.

 

Để các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện được các phẩm chất đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh định ra 3 nguyên tắc:

Một là, xây đi đôi với chống. Xây cái tốt, nâng cao đạo đức cách mạng. Chống cái xấu, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. “Xây tốt thì chống mới tốt. Chống tốt thì xây mới tốt”.

 

Hai là, nói đi đôi với làm, gương mẫu đạo đức. Từ mỗi tổ chức đảng cho đến mỗi cán bộ, đảng viên đều cần đã nói thì phải làm. “Nói cái gì phải cho tin - nói và làm cho nhất trí”.

 

Ba là, tu dưỡng đạo đức hàng ngày, suốt đời. “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.

 

Như vậy, xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng và thực hiện những chuẩn mực giá trị đạo đức cách mạng của đội ngũ đảng viên, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngang tầm mục tiêu chính trị của dân tộc, của đất nước. Xây dựng Đảng vững mạnh về đạo đức trong tình hình hiện nay, cần thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

 Thứ nhất, vận dụng đúng tinh thần mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Tư tưởng đúng thì hành động mới khỏi sai lạc và mới làm tròn nhiệm vụ cách mạng được giao”. Vì vậy trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên đối với xây dựng Đảng về đạo đức. Giáo dục đạo đức phải kiên trì, thường xuyên gắn với giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của Đảng tạo chuyển biến mạnh mẽ và sự thống nhất trong nhận thức và hành vi đạo đức, làm cho cán bộ, đảng viên hiểu thấu và làm đúng.

 

Thứ hai, xây dựng đảng về đạo đức, phải triệt để thực hành trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo Quy định của Đảng. Mỗi đảng viên phải tự giác, thật thà thực hiện các chuẩn mực đạo đức; chấp hành pháp luật và các quy định của Đảng; từ đó xác định rõ trách nhiệm của mình và thực hành làm gương trong 3 mối quan hệ: với mình (phải nghiêm khắc), với người (thì khoan dung), với công việc (phải tận tụy), mà không phải chỉ là những lời nói hô hào suông, rỗng tuyếch mang tính hình thức, đạo đức giả. Đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của tổ chức đảng đối với việc nêu gương của mỗi đảng viên.

 

Thứ ba, tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, mỗi người tự soi, tự gột rửa, giúp mỗi tổ chức đảng và đảng viên nhận ra khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa, khắc phục để tiến bộ. Tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kịp thời, kiên quyết, kiên trì đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để mỗi đảng viên tự giác rèn luyện, tu dưỡng, gương mẫu, làm gương, nêu gương về đạo đức, lối sống. Kịp thời phát hiện những việc làm tốt, các tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng. Làm cho thực hành đạo đức cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành một nhu cầu tự thân, lẽ sống hằng ngày và động lực tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên.

 

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đáp ứng với yêu cầu xây dựng Đảng về đạo đức trong tình hình mới. Phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng về đạo đức; tăng cường kiểm tra, giám sát của nhân dân đối với tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện nghiêm Chỉ thị sổ 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bỉ thư “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và ra soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; đặc biệt không được để lọt những phần tử đạo đức giả, hư hỏng, suy thoái, cơ hội vào cấp ủy các cấp; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước.

 

Tóm lại, mặc dù Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng di sản tư tưởng xây dựng Đảng về đạo đức của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn sâu sắc, tiếp tục soi sáng sự nghiệp xây dựng Đảng vững mạnh về đạo đức. Trước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng quan trọng, trọng trách của Đảng càng nặng nề. Đòi hỏi, xây dựng đảng vững mạnh về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh là yêu cầu nhiệm vụ sống còn của Đảng, của mỗi tổ chức đảng và đảng viên hiện nay; là một nội dung quan trọng cấu thành mục tiêu xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cách mạng trong giai đoạn mới. Vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục gương mẫu đi đầu trong tu dưỡng rèn luyện đạo đức cách mạng, thực sự là tấm gương cho quần chúng làm theo./.

 

Tài liệu tham khảo: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (2020), chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nhà xuất bản Lý luận chính trị; Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm “Đạo đức cách mạng”.

ThS. Phạm Mạnh Cường

 

Nguồn: Bản tin Trí thức Bạc Liêu số 49

Số lượt xem: 829

 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
 
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Thành Đắc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 37C, đường Bà Triệu, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại:  02913. 826101 - Fax: 02913.826101 - Email: lhhkhktbl@gmail.com